SPARTATHLON2013

SPARTATHLON2012
SPARTATHLON2012

New updated!!

SPARTATHLON2013
Registered Entrants from TEAM THE HORIZON

1.Kochi Hayato
2.Taguchi Yukimitsu
3.otani Tetsuya
4.Tanaka shinichiro
5.Hiyama Kazushige
6.Ban Hiroaki
7.Nakajima toyohisa
8.Akiyama Shigenori
9.Ueno yuji
10.Kurihara  Satoshi 

That' all
By Taguchi Yukimitsu
http://www.teamthehorizon.com/